Tử vi số học

Xem hướng bàn làm việc hợp tuổi?


Năm sinh:


Hướng bàn:

Chú ý: Chọn năm sinh âm lịch và hướng bàn cần xem

Nếu bạn thấy XEM HƯỚNG BÀN LÀM VIỆC HỢP TUỔI tại Tử vi số học chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem hướng bàn làm việc hợp tuổi

 

Bảng xem hướng bàn làm việc hợp tuổi Nam mạng

Tuổi (Âm lịch)
Hướng Tây
Hướng Tây Bắc
Hướng Bắc
Hướng Đông Bắc
Hướng Đông
Hướng Đông Nam
Hướng Nam
Hướng Tây Nam
Tất cả hướng
1944 - Nam mạng
1945 - Nam mạng
1946 - Nam mạng
1947 - Nam mạng
1948 - Nam mạng
1949 - Nam mạng
1950 - Nam mạng
1951 - Nam mạng
1952 - Nam mạng
1953 - Nam mạng
1954 - Nam mạng
1955 - Nam mạng
1956 - Nam mạng
1957 - Nam mạng
1958 - Nam mạng
1959 - Nam mạng
1960 - Nam mạng
1961 - Nam mạng
1962 - Nam mạng
1963 - Nam mạng
1964 - Nam mạng
1965 - Nam mạng
1966 - Nam mạng
1967 - Nam mạng
1968 - Nam mạng
1969 - Nam mạng
1970 - Nam mạng
1971 - Nam mạng
1972 - Nam mạng
1973 - Nam mạng
1974 - Nam mạng
1975 - Nam mạng
1976 - Nam mạng
1977 - Nam mạng
1978 - Nam mạng
1979 - Nam mạng
1980 - Nam mạng
1981 - Nam mạng
1982 - Nam mạng
1983 - Nam mạng
1984 - Nam mạng
1985 - Nam mạng
1986 - Nam mạng
1987 - Nam mạng
1988 - Nam mạng
1989 - Nam mạng
1990 - Nam mạng
1991 - Nam mạng
1992 - Nam mạng
1993 - Nam mạng
1994 - Nam mạng
1995 - Nam mạng
1996 - Nam mạng
1997 - Nam mạng
1998 - Nam mạng
1999 - Nam mạng
2000 - Nam mạng
2001 - Nam mạng
2002 - Nam mạng
2003 - Nam mạng
2004 - Nam mạng
2005 - Nam mạng
2006 - Nam mạng
2007 - Nam mạng
2008 - Nam mạng
2009 - Nam mạng
2010 - Nam mạng
2011 - Nam mạng
2012 - Nam mạng
2013 - Nam mạng
2014 - Nam mạng
2015 - Nam mạng
2016 - Nam mạng
2017 - Nam mạng
2018 - Nam mạng
2019 - Nam mạng
2020 - Nam mạng
2021 - Nam mạng
2022 - Nam mạng
2023 - Nam mạng
2024 - Nam mạng

Bảng xem hướng bàn làm việc hợp tuổi Nữ mạng

Tuổi (Âm lịch)
Hướng Tây
Hướng Tây Bắc
Hướng Bắc
Hướng Đông Bắc
Hướng Đông
Hướng Đông Nam
Hướng Nam
Hướng Tây Nam
Tất cả hướng
1944 - Nữ mạng
1945 - Nữ mạng
1946 - Nữ mạng
1947 - Nữ mạng
1948 - Nữ mạng
1949 - Nữ mạng
1950 - Nữ mạng
1951 - Nữ mạng
1952 - Nữ mạng
1953 - Nữ mạng
1954 - Nữ mạng
1955 - Nữ mạng
1956 - Nữ mạng
1957 - Nữ mạng
1958 - Nữ mạng
1959 - Nữ mạng
1960 - Nữ mạng
1961 - Nữ mạng
1962 - Nữ mạng
1963 - Nữ mạng
1964 - Nữ mạng
1965 - Nữ mạng
1966 - Nữ mạng
1967 - Nữ mạng
1968 - Nữ mạng
1969 - Nữ mạng
1970 - Nữ mạng
1971 - Nữ mạng
1972 - Nữ mạng
1973 - Nữ mạng
1974 - Nữ mạng
1975 - Nữ mạng
1976 - Nữ mạng
1977 - Nữ mạng
1978 - Nữ mạng
1979 - Nữ mạng
1980 - Nữ mạng
1981 - Nữ mạng
1982 - Nữ mạng
1983 - Nữ mạng
1984 - Nữ mạng
1985 - Nữ mạng
1986 - Nữ mạng
1987 - Nữ mạng
1988 - Nữ mạng
1989 - Nữ mạng
1990 - Nữ mạng
1991 - Nữ mạng
1992 - Nữ mạng
1993 - Nữ mạng
1994 - Nữ mạng
1995 - Nữ mạng
1996 - Nữ mạng
1997 - Nữ mạng
1998 - Nữ mạng
1999 - Nữ mạng
2000 - Nữ mạng
2001 - Nữ mạng
2002 - Nữ mạng
2003 - Nữ mạng
2004 - Nữ mạng
2005 - Nữ mạng
2006 - Nữ mạng
2007 - Nữ mạng
2008 - Nữ mạng
2009 - Nữ mạng
2010 - Nữ mạng
2011 - Nữ mạng
2012 - Nữ mạng
2013 - Nữ mạng
2014 - Nữ mạng
2015 - Nữ mạng
2016 - Nữ mạng
2017 - Nữ mạng
2018 - Nữ mạng
2019 - Nữ mạng
2020 - Nữ mạng
2021 - Nữ mạng
2022 - Nữ mạng
2023 - Nữ mạng
2024 - Nữ mạng

6 - Hướng bàn làm việc đạt phong thủy cho các tuổi?